SERISU TV
шууд үз
+17
The Handmaid's Tale | 2-р бүлэг
Эрх чөлөөг бид хэрхэн ойлгох вэ? Дасал болсон хэдэн ханан дундаа нөгөө л нэг үйлдлүүдээ хийж буй нь эрх чөлөө юу? Тодорхой зорилгын төлөө өөрийгөө зольж чадах нь эрх чөлөө юу? Нагац Лидиа бол: "Эрх чөлөө 'хүрэх' хийгээд 'эдлэх' гэсэн хоёр л талтай. Гилеадаас өмнө та нар эрх чөлөөнд хүрэхийн төлөө л амьдарч ирсэн. Харин Гилеад дотор бол та нар Бурхны хайр ивээлд эрх чөлөөгөө эдлэж байна" гэж хэлэх байна даа…